Reisebetingelser

REISEVILKÅR FOR CARPE DIEM (AVDELING I ESCAPE TRAVEL AS)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER – klikk her

Nedenfor følger generelle reisevilkår for Carpe Diem, heretter kalt CD. Disse vilkår gjelder for alle gruppereiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. På reiser med særskilte vilkår vil disse tydelig fremkomme sammen med turpresentasjonen på https://www.carpe-diem.no/

Påmelding
Påmelding kan skje elektronisk via vår nettside, på e-post eller pr. telefon. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og innebærer aksept av turens reisevilkår. Kontroller bestillingsbekreftelsen grundig straks du mottar den. Vennligst påse at navn på alle reisende stemmer overens med passet. Eventuelle feil skal rettes før betaling av depositum finner sted. Senere endring vil medføre gebyr.

Depositum og sluttbetaling
Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en reisebekreftelse/faktura. Depositumet må innbetales innen syv dager. Depositumets størrelse settes på grunnlag av våre betalingsforpliktelser til underleverandører. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise. Er det under 65 dager til avreise ved bestilling, sendes faktura på hele beløpet med kort betalingsfrist. Ved manglende betaling to dager etter fristen, står CD fritt til å annullere bestillingen. Reisedokumentene sendes på e-post cirka to uker før avreise.

Endret/avvikende flyreise
Ved bestilling av annen flyreise enn det som inngår i pakkereisens pris, skal tillegget som blir avtalt med CD betales innen syv dager og er ikke refunderbart. Ved bestilling av flybilletter utenom våre gruppebilletter er CD ikke ansvarlig for ekstrautgifter ved eventuelle forsinkelser, som f.eks. ved for sent oppmøte til transferbuss. Vi gjør også oppmerksom på at de fleste flyselskaper kansellerer hjemreisen dersom utreisen ikke benyttes.

Avbestilling mot gebyr
Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse av betaling gjelder følgende gebyrer:

• Inntil 105 dager før avreise: kr 750 pr. person.
• Fra 105 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet
• Fra 64 til 36 dager før avreise: 50% av reisens pris
• Under 36 dager før avreisedato og ved manglende fremmøte avreisedagen: Ingen refusjon

I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvike fra dette som følge av garantier og betalingsforpliktelser til underleverandører. I så fall er dette oppgitt i den aktuelle turens program på vår nettside.

Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter
Den reisende har rett til å avbestille dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling.

Reise- og avbestillingsforsikring
Alle reisende skal ha gyldig reiseforsikring. CD anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen. Avbestillingsforsikring bør tegnes hos ditt forsikringsselskap i forbindelse med bestilling av reisen. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer. For reiser i Europa, er det også nødvendig å ta med Europeisk Helsetrygdkort.

Pass og visum
Vær oppmerksom på at mange land, rederier og flyselskap krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato. Dette gjelder også reiser i Europa. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt på nettsiden til den aktuelle turen. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise.

Pris / forbehold
Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Dette gjelder i første rekke valutaendringer, samt økning av skatter og avgifter. CD forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. Dette går begge veier, kunden har dermed rett til prisreduksjon dersom kostnadene reduseres.

Hvis ikke annet er oppgitt i programmet, er en gruppetur basert på minimum 20 betalende deltakere. Ved færre deltakere har CD anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten norsk reiseleder. Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser utenfor vår kontroll, som streik, stengte veier, vær- og seilingsforhold kan føre til programendringer på en gruppereise. CD forbeholder seg i slike tilfeller retten til å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår.

En eventuell tilleggsfaktura vil bli sendt senest 20 dager før avreise. Ved prisforhøyelse på mer enn 8% har den reisende anledning til å heve avtalen og få det innbetalte beløp refundert.

Bestilling av delt twin-rom
Reisende som har bestilt del i twin-rom må betale enkeltromstillegg dersom det ikke melder seg en ytterligere person av samme kjønn å dele rommet med. Om dette blir aktuelt, kontaktes du med beskjed og tilleggsfaktureres i forkant av reisen.

Den reisendes plikter
Alle deltakere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding. Vi gjør oppmerksom på at reiselederne ikke kan yte særskilt assistanse til noen av deltakerne under reisen. Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og CDs representanter, og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre. Den reisende må være i tilstrekkelig god fysisk form og ellers skikket til å kunne delta på reisen. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved endret hjemreise. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

Mangler ved reisen
Den reisende plikter å gi beskjed innen rimelig tid dersom han/hun oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere på stedet (til CDs reiseleder eller kontor i Oslo), slik at disse blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan det klages skriftlig til CD senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for passasjer eller CD, kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser.

Generelle vilkår
CD opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Det vises ellers til Pakkereiseloven av 15.06.2018, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser av 01.07.2018 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen».

Medlem av Reisegarantifondet – din trygghet
Escape Travel AS og Carpe Diem er medlem av Reisegarantifondet og har stilt den nødvendige garanti.